”Неологизми в португалския и българския език, отразяващи присъединяването ни към Европейския Съюз”


Недева, Бойка (2006) ”Неологизми в португалския и българския език, отразяващи присъединяването ни към Европейския Съюз” -В: Езиковата политика на Европейския съюз и Европейското университетско пространство, 5-7 окт. 2005, изд. „ПИК”, В. Търново. ISBN: 10: 954-736-142-2, с. 83-104.


 Прави се паралелен анализ на някой неологизми, появили се в португалския и в българския език и отразяващи присъединяването ни към Европейския Съюз.
  Доклад
 португалски език, нови думи, неологизми, европейска терминология


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  5082
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/