Избрани песни от българските учебници по музика. ред. Лилия Наумова, В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2010, 180 с. ISBN 979-0-707690-02-4 COBISS.BG-ID 1253857252


Николова, Илияна (2010) Избрани песни от българските учебници по музика. ред. Лилия Наумова, В. Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2010, 180 с. ISBN 979-0-707690-02-4 COBISS.BG-ID 1253857252


 Сборникът включва 300 песни, избрани от 125 учебници по музика за българското училище, издадени от 1896 до 2008 г. Структуриран е в 4 раздела: български народни песни; песни от български автори; популярни български песни с неизвестен автор и песни от чужди автори; канони. Задача на сборника е да популяризира преди всичко българските народни и авторски песни. Характерът на музикалния материал дава голяма свобода при избора на песни за учебната работа на музикалния педагог.
  Учебник / Учебно помагало
 песни
 Издадено
  5054
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/