За някои аспекти на чуждоезиковия образователен дискурс в България през XIX и началото на XX век


Белчева, Весела (2010) За някои аспекти на чуждоезиковия образователен дискурс в България през XIX и началото на XX век Педагогика, бр.1, 133-139, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1234923748


 Статията представя някои основни методически постановки от края на 19 в. и началото на 20 в., които биха могли да провокират разнопосочни изводи и препоръки за съвременното чуждоезиково обучение в България.
  Статия
 чуждоезиково обучение, методически постановки, исторически преглед
 Издадено
  4964
 Весела Белчева

1. Атанасова, А.: Глаголната система в българските граматики на немски език от втората половина на ХIХ и първата половина на ХХ век. Дисертация по специалността „Български език“ в Секцията за съвременен български език на ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин“–БАН.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/