Българско-английски речник на църковните термини / Bulgarian-English Dictionary of Ecclesiastical Terms


Питева, Диана (2012) Българско-английски речник на църковните термини / Bulgarian-English Dictionary of Ecclesiastical Terms С. : Издателство „Омофор”, 2012 (второ, преработено и допълнено издание). – 224 с. ISBN 978-954-2972-04-4.


 Речникът обхваща основната догматическа и литургическа терминология на Православната църква, както и термини от областта на християнската етика, каноничното право, църковната история, архитектура, изкуство, химнография и книжнина. Включени са също термини от аскетическата православна традиция, агиографски термини, имена на църковни празници, титулуване на клира и др.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 българско, английски, речник, църковни, православни, християнски, термини, терминология


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4957
 Диана Питева

3. Илиева, Татяна. Техники за терминологична номинация в съвременната християнска терминология на български език // Езикът на науката и науката за езика : Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова. – С., Издателство на БАН, с. 130. ISBN 978-954-322-891-1

4. Попова, Мария. Приложно терминознание. – С., Издателство „Авангард Прима”, 2017, с. 27–28. ISBN 978-619-160-755-6.

2. Проект “SCRIPTA BULGARICA: дигитална библиотека за старобългарска книжнина” (електронен тезаурус и библиотека от старобългарски текстове) http://scripta-bulgarica.eu/bg/biblio/pitev2012

1. Илиева, Татяна. Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на "De fide orthodoxa". – С. : 2013. – с. 242. ISBN 978-619-188-002-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/