Developing collocation awareness in translation in EFL


Питев, Божидар (2009) Developing collocation awareness in translation in EFL В: Съвременно образование и чужд език. Научна конференция. В. Търново: „Астарта”, с. 132-144.


 Предмет на статията са колокациите – устойчивите словосъчетания от нефразеологичен тип, и тяхното преподаване в контекста на превода при обучението по английски език. Когато обучаемите са запознати с понятието колокация, те се стремят да избягват внасянето в българския текст на несвойствени за българския език лексемни съчетания при превод от английски.
  Статия
 collocation, awareness, translation, EFL


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4952
 Божидар Питев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/