Традиране на старозаветни наративи в новозаветни текстове (опит за херменевтика на разказването). – В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет.


Събев, Павлин (2011) Традиране на старозаветни наративи в новозаветни текстове (опит за херменевтика на разказването). – В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, с. 65-83. ISBN 978-954-524-801-6. COBISS.BG-ID 1240277220


 Изследване върху библейското осмисляне на историческото време като знак, типос, поетика и откровение на Бога.
  Статия
 Традиране, история, есхатология, поетика, типология, разказване


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4944
 Павлин Събев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/