„Богословието на харизмите у св. Василий Велики”


Тутеков, Свилен (2009) „Богословието на харизмите у св. Василий Велики” Сб. "Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика)", Велико Търново.


 The theology of St Basil the Great presupposes an approach of economy to Pneumatology in which the theology of the charismata is revealed. The Holy Spirit partakes in a unique way in the economy of Christ, that is, in the constituting and renewal of the Church through His gifts, which enables us to speak of a special economy of the charismata. The Gifts of the Spirit create the wealth of the Church’s life and give it a charismatic dimension. In the thought of St Basil the Great, however, the ch
  Студия
 харизми, св. Василий Велики


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4931
 Свилен Тутеков

1. Булева, Марияна. Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). Пловдив, 2009. В библиографията са посочени следните разработки на Свилен Тутеков: с. 237. Тутеков, Свилен. Богословието на харизмите в мисълта на св. Василий Велики. – В: Тутеков, Свилен. Личност, общност, другост. В. Търново, 2009, 127-153.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/