„Опит за богословски прочит на Лекция по етика на Лудвиг Витгенщайн” // Християнство и култура, С., изд. Комунитас, 2009 бр. 37 (стр. 93-104) (ISSN 1311-9761).


Тутеков, Свилен (2009) „Опит за богословски прочит на Лекция по етика на Лудвиг Витгенщайн” // Християнство и култура, С., изд. Комунитас, 2009 бр. 37 (стр. 93-104) (ISSN 1311-9761). София


 Делото на Лудвиг Витгенщайн трябва да се разглежда преди всичко като усилие за освобождаване от метафизиката, която до негово време е доминирала над всяко философско мислене и език. Основна предпоставка на това метафизично мислене (което определя западната философия и богословие) е абсолютното онтологично различие между природното или материалното от една страна и духовното или нематериалното – от друга – различие, което има своите корени в богословието на бл. Августин и по-късно е утвърдено от
  Статия
 етика, Лудвиг Витгенщайн


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4930
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/