„Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), Велико Търново, изд. Синтагма, 2009 (350 стр.) (ISBN 978-954-92106-6-8) COBISS.BG-ID 1233503972


Тутеков, Свилен (2009) „Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), Велико Търново, изд. Синтагма, 2009 (350 стр.) (ISBN 978-954-92106-6-8) COBISS.BG-ID 1233503972 Велико Търново


 Книгата Личност, общност, другост е сборник от дванадесет текста, в които се изследват различни проблеми в областта на християнската антропология и етика. Включените в нея студии и статии са писани по различен повод и повечето от тях вече са публикувани в специализирани сборници и списания в страната и чужбина. Макар темите на отделните текстове да са разнопосочни, те остават органично свързани и обединени помежду си, защото са резултат от богословското усилие да се разкрият антропологичните основи и еклисиологичният хоризонт на православната етика в контекста на светоотеческото богословско предание. Във всеки един от тези текстовете може да се разпознае “елемент” от опитната и еклисиологична етика, която е “документирана” в съчиненията на църковните отци и която остава неизменен критерий за решаването на всички екзистенциални въпроси на нашето време. Динамичното и отговорно връщане или следване на отците – за което настоява съвременното православно богословие – предполага и преоткриването на автентичния православен етос или етика като опитно потвърждаване на истината за личността, свободата, общението и любовта. В богословския опит на Църквата тези понятия имат не само онтологично, но и дълбоко еклисиологично съдържание, защото изразяват богочовешката реалност на живота и общението с Христос в Неговото евхаристийно църковно тяло. Светоотеческото богословско предание ни открива не просто някакви “идеи” или “принципи”, а истината за личността, общението и другостта, която извира от диалогичната есхатологична среща на новия начин на съществуване и живот в Христос като par excellence еклисиологично събитие. В богословското предание на Църквата се открива органичната връзка на антропологията и еклисиологията, което превръща евхаристийното отношение към живота в алфа и омега на всяка истина за човека и неговия етос, на всяко усилие да се проникне в тайната на общението и другостта, на всеки богословски опит да се говори по автентичен начин за спасението и обожението. Следователно опитното потвърждаване на еклисиологичната истина за личността и общението в един агапичен начин на съществуване остава най-дълбокият екзистенциален хоризонт на автентичната православна антропология и етика и ни позволява да я осмислим като една опитна еклисиология.
  Книга
 личност, общност, другост


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4929
 Свилен Тутеков

11. Тутеков, Свилен. Личност, общност, другост. В. Търново: Синтагма, 2009. Цитирано в: Мечкова, Клара. Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие. Пловдив: Астарта, 2018 (288 с.) (ISBN 978 – 954 - 350-265-3)

7. Тутеков, Свилен, „Еклисиологични дилеми в богословието на Ориген“, в: Тутеков, Свилен. Личност, общност, другост (студии по християнска антропология и етика). Велико Търново, Изд. Синтагма, 2009 (350 стр.), Цитирано в: Траjанов, Кирче, За есхатологиjата, историjaта И мисиjaта на Црквата во еклисиолошки контекст // Теологикон, т. 4, Велико Търново, Изд. Фабер, 2015 (с. 131-154) ISSN 2367-7856.

8. Тутеков, Свилен. „Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), ВТ, Изд. „Синтагма”, 2009 (350 стр.) (ISBN 978-954-92106-6-8) COBISS.BG-ID 1233503972. Цитирано в: Николова, Ивелина. Многоликост на християнската надежда, УИ "Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015 (ISBN 978-954-423-819-3) COBISS.BG-ID 1273918692 Цит. на с. 133, 134, 137.

9. Тутеков, Свилен. • „Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), ВТ, Изд. "Синтагма", 2009 (350 стр.) (ISBN 978-954-92106-6-8) Цитирано в: Николова, Ивелина. Многоликост на християнската надежда, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015 (ISBN 978-954-423-819-3)

10. Тутеков, Свилен. Добродетелта заради истината (Богословски и антропологични основи на аретологията), ВТ, 2009 (440 стр.) (ISBN 978-954-92106-7-5) Цитирано в: Николова, Ивелина. Многоликост на християнската надежда, УИ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2015 (ISBN 978-954-423-819-3).

5. Тутеков, Свилен, „Еклисиологични дилеми в богословието на Ориген“, в: Тутеков, Свилен. Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика). Велико Търново, Изд. Синтагма, 2009 (с. 111-122) (ISNB 978-954-92106-6-8). Цитирано в: Траjанов, Кирче, ПОГЛЕД КОН ЕКЛИСИОЛОГИJАТА НА ОТЕЦ НИКОЛАJ АФАНАСJЕВ. - Теологикон, т. 3, Велико Търново, Изд. Фабер, 2014 (c. 240-256), ISSN: 2367-7856

6. Тутеков, Свилен, Личност, общност, другост (студии по християнска антропология и етика). Велико Търново, Изд. Синтагма, 2009 (с. 350). Цитирано в: Димитрова, Невена, Триадология и еклисиология според Дyмитру Стънилоае. // Теологикон, т. 3, Велико Търново, Изд. Фабер, 2014 (с. 257-266) (ISSN: 2367-7856).

3. Тутеков, Свилен, Богословието на харизмите в мисълта на св. Василий Велики, в: Личност, общност, другост, ВТ, 2009 (с. 127-154). Цитирано в: Димитров, прот. Добромир, ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ЛИЧНОСТ И ОБЩНОСТ СПОРЕД 34-ТО АПОСТОЛСКО ПРАВИЛО // Теологикон, т. 2, Велико Търново, Изд. Фабер, 2013 (с. 109-118) ISSN: 2367-7856.

4. Тутеков, Свилен. "От отговорността за другия до любовта към ближния: една реплика на св. Йоан Златоуст към етиката на Емануел Левинас", В: Тутеков, Свилен. Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), Велико Търново, Изд. Синтагма, 2009 (с. 305-312) ISBN (978-954-92106-6-8). Цитирано в: Златев, Димитър, Възгледът за личността у архимандрит Софроний (Сахаров) и Николай Бердяев (езикови и тематични сходства и смислови разлики) // Теологикон, т. 2, Велико Търново, Изд. Фабер, 2013 (с. 212-248) (ISBN 978-619-00-0001-3).

2. Тутеков, Свилен. Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), Велико Търново, изд. Синтагма, 2009 (350 стр.) (ISBN 978-954-92106-6-8) Каприев, Георги. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК, Въведение в мисловната му система // София, Изд. Изток-Запад, 2010 (с. 270) (ISBN 978-954-321-670-3)

1. Тутеков, Свилен. „Личност, общност, другост (Студии по християнска антропология и етика), ВТ, Изд. "Синтагма", 2009 (350 стр.) (ISBN 978-954-92106-6-8) Цитирано в: Булева, Марияна. ИДЕЯТА ЗА ХАРМОНИЯ (върху старогръцки, византийски и латинcки текстове), Пловдив, Изд. „АСТАРТА”, 2009 (с. 781) (ISBN 978-954-350-078-9)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/