„Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св. Максим Изповедник” // "Црквене студиjе", бр. 4, Ниш, 2007 (стр. 39-54) ISSN 1820-2446 COBISS.SR-ID 115723532


Тутеков, Свилен (2007) „Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св. Максим Изповедник” // "Црквене студиjе", бр. 4, Ниш, 2007 (стр. 39-54) ISSN 1820-2446 COBISS.SR-ID 115723532 Ниш (Република Сърбия)


 Евхаристийният подход към тайната на личността остава “ключа” към богословската онтология на личността отвъд всички традиционни подходи. Съживяването на връзката между евхаристиологията и богословието на личността е залог за това богословската мисъл да остане свободна от различните модели във философската антропология. Богословската антропология е поставяла винаги в центъра на своя интерес проблемът за личността като основен екзистенциален въпрос, но отговорът на този въпрос в контекста на този
  Статия
 личност, св. Максим Изповедник


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4920
 Свилен Тутеков

3. Тутеков, Свилен. Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св. Максим Изповедник. // Црквене студиjе, № 4, Ниш, 2007 (c. 30-57). Цитирано в: Мечкова, Клара. Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие. Пловдив: Астарта, 2018 (288 с.) (ISBN 978 – 954 - 350-265-3)

1. Булева, Марияна. Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). Пловдив, 2009 В библиографията са посочени следните разработки на Свилен Тутеков: 235. Тутеков, Свилен. "Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св. Максим Изповедник". – В: Църквене студиjе, Ниш, 2007, бр. 4, 39-57.

2. Тутеков, Свилен. „Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св. Максим Изповедник” // Црквене студиjе, бр. 4, Ниш, 2007 (стр. 39-54) (ISSN 1820-2446). Цитирано в: Булева, Марияна. ИДЕЯТА ЗА ХАРМОНИЯ (върху старогръцки, византийски и латинcки текстове), Пловдив, Изд. „АСТАРТА”, 2009 (с. 781) (ISBN 978-954-350-078-9).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/