„Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св. Максим Изповедник”


Тутеков, Свилен (2007) „Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св. Максим Изповедник” Сб. "Црквене студиjе", бр. 4, Ниш (Република Сърбия).


 Евхаристийният подход към тайната на личността остава “ключа” към богословската онтология на личността отвъд всички традиционни подходи. Съживяването на връзката между евхаристиологията и богословието на личността е залог за това богословската мисъл да остане свободна от различните модели във философската антропология. Богословската антропология е поставяла винаги в центъра на своя интерес проблемът за личността като основен екзистенциален въпрос, но отговорът на този въпрос в контекста на този
  Студия
 личност, св. Максим Изповедник


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4920
 Свилен Тутеков

1. Булева, Марияна. Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). Пловдив, 2009 В библиографията са посочени следните разработки на Свилен Тутеков: 235. Тутеков, Свилен. "Евхаристийният подход към тайната на личността в богословието на св. Максим Изповедник". – В: Църквене студиjе, Ниш, 2007, бр. 4, 39-57.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/