„Проблемът за “етиката” в контекста на срещата между схоластиката и исихазма”


Тутеков, Свилен (2006) „Проблемът за “етиката” в контекста на срещата между схоластиката и исихазма” Сб. "Аrs и scientia през Средновековието", Враца.


 The purpose of this study is to trace the different approaches to ethos or ethic that developed in the Middle Ages in the East in patristic theology and in the West in Latin scholasticism. A classic example of the encounter between these two theological traditions is the hesychast disputes of the XIVth century, which focus on the interest in man and his deification in Christ, and the difference between the two approaches is presented through the following key points: 1/ the different ontological
  Студия
 етика, исихазъм, схоластика


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4917
 Свилен Тутеков

1. Булева, Марияна. Идеята за хармония (върху старогръцки, византийски и латински текстове). Пловдив, 2009. В библиографията са посочени следните разработки на Свилен Тутеков: с. 236. Тутеков, Свилен. Проблемът за “етиката” в контекста на срещата между схоластиката и исихазма. - В: Ars и scientia през Средновековието. Велико Търново, 2006, 96-120.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/