Различията в секуларната етика и етосът на Църквата. В: Сб. от Международна конференция в чест на проф. д-р Т. Коев. Велико Търново, 10-11 ноем. 2000 г. Ред. колегия Казимир Попконстантинов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 139-144 (ISBN 954-524-469-0) COBISS.BG-ID 1044793060


Тутеков, Свилен (2005) Различията в секуларната етика и етосът на Църквата. В: Сб. от Международна конференция в чест на проф. д-р Т. Коев. Велико Търново, 10-11 ноем. 2000 г. Ред. колегия Казимир Попконстантинов и др. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 139-144 (ISBN 954-524-469-0) COBISS.BG-ID 1044793060 Велико Търново


 В текста се разглежда проблемът за различията, до които водят предпоставките на секуларната етика, и се търси начина, по който църковният етос интегрира тези предпоставки и преодолява породените от тях различия.
  Студия
 секуларна етика, предпоставки на етиката, църковен етос


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4913
 Свилен Тутеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/