„Общението – същност на живота (антропологични и еклисиологични предпоставки на общностния етос на Църквата)”


Тутеков, Свилен (2004) „Общението – същност на живота (антропологични и еклисиологични предпоставки на общностния етос на Църквата)” Сп. "Християнство и култура", бр. 12, София.


 Статията е опит да се разкрият антропологичните и еклисиологичните предпоставки на църковния етос в неговото най-дълбоко кинонийно-общностно) измерение. По такъв начин става възможно решаването на екзистенциалния въпрос за отношението между личността и общността в перспективата на еклисиологията.
  Студия
 етос, общение, общност, антропология, личност, еклисиология


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4912
 Свилен Тутеков

1. Тутеков Свилен. Общението–същност на живота. Антропологични и еклесиологични предпоставки на общностния етос на Църквата. // Християнство и култура, 2004, № 12, 24–33. Цитирано на стр. 31 в: Мечкова, Клара. Осмогласната система на византийската музика в изворовите теоретични текстове. Тетрафонията. В. Търново, 2009 - На с. 31 е цит. студията на Св. Тутеков "Общението - същност на живота. Антропологични и еклесиологични предпоставки на общностния етос на Църквата". // Християнство и култура, 2004, №12, 24-33. 2) - В библиографията на същата книга е цитирана и студията на Св. Тутеков "Проблемът за "етиката" в контекста на схоластиката и исихазма. //Ars и scientia през Средновековието. Сборник от научна конференция. Съставител Нора Божилова. - Одри, 2006, 96 - 120.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/