„За църковнолитургичните основи на православната иконография” // "Мирна", бр. 24, София, 2005 (стр. 5-9), ISSN 1310-9065; COBISS.BG-ID 1120547044


Тутеков, Свилен (2005) „За църковнолитургичните основи на православната иконография” // "Мирна", бр. 24, София, 2005 (стр. 5-9), ISSN 1310-9065; COBISS.BG-ID 1120547044 София


 В текста се разкрива истината за иконата като еклисиологично събитие, което може да бъде преживяно и осмислено единствено в контекста на литургичния етос на Църквата.
  Статия
 иконография, икона, литургичен етос


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities
Humanities Philosophy
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  4911
 Свилен Тутеков

1. Тутеков, Свилен. „За църковнолитургичните основи на православната иконография” // Мирна, бр. 24, С., 2005 (стр. 5-9) ISSN 1310-9065; COBISS.BG-ID 1120547044 Цитирано в: Николова, Ивелина. Многоликост на християнската надежда, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2015 (ISBN 978-954-423-819-3)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/