ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯТ ЗРИТЕЛЕН ЛЪЧ ВЪВ ВЕРТИКАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ.


Косев, Светослав (2009) ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯТ ЗРИТЕЛЕН ЛЪЧ ВЪВ ВЕРТИКАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ. Сборник. “Дни на науката 2009”. Фабер. Велико Търново, ISBN 978-954-400-276-2


 При визуализация на определена композиция често се цели обхващането на нейните елементи под различен зрителен ъгъл. В киното например, тази смяна е свързана с подсилване въздействието на определен момент. Архитектурната визуализация от своя страна цели, чрез демонстриране на максимален брой гледни точки към определен обект, да убеди инвеститора в предимствата на представения проект.
  Статия
 3D графика, перспектива, перспективна система, триизмерно моделиране, проекция


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4830
 Светослав Косев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/