1. ПЕРСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА И ТРИИЗМЕРНА ГРАФИКА. (монография)


Косев, Светослав (2010) 1. ПЕРСПЕКТИВА, ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА И ТРИИЗМЕРНА ГРАФИКА. (монография) Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София. ISBN 979-954-07-3022-6


 Целта поставена при написването на този труд е, чрез анализ на причините и историческите предпоставки за появата на триизмерната компютърна графика, да се разбере възможността за използването й, като мощен инструмент в полза на изобразителното изкуство.
  Монография
 3D графика, перспектива, перспективна система, триизмерно моделиране


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4827
 Светослав Косев

1. Марков. А, "КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО", Дисертационен труд, Велико Търново

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/