Няколко подхода за въвеждане на понятието дължина на окръжност


Пиперков, Паскал (2010) Няколко подхода за въвеждане на понятието дължина на окръжност Синергетика и рефлексия в обучението по математика. Доклади на юбилейната международна конференция посветена на 60 г. на проф. Сава Гроздев. 10-12 септември 2010. Бачиново, България. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2010, с. 139-145. ISBN 978-954-423-621-2.


 Разгледани са няколко подхода за въвеждане на понятията дължина на ректифицируема крива и дължина на окръжност, което е предназначено за университетския училищен курс по алгебра и анализ.
  Статия
 ректифицируема крива, дължина на окръжност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  4772
 Паскал Пиперков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/