Компютърна реализация на MMLE/EM алгоритъма три-параметричния логистичен модел


Цветков, Димитър (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгоритъма три-параметричния логистичен модел Научно-приложна конференция с международно участие "Компютърни науки", в чест на 100 години от рождението на Джон Атанасов, Велико Търново, 2003


 Едновременната оценка на структурните параметри и способностите при IRT моделите обикновено е свързано със сериозни трудности като например липса на сходимост или получаване на нереалистични стойности. Изхождайки от опита, в такава ситуация могат да се потърсят различни евристични подобрения. Тук ние описваме метода на маргиналното максимално правдоподобие (MMLE/ЕМ) за три-параметричния модел, при който метод изчислителният процес е свързан с по-малко рискови пресмятания и в последно време е пре
  Доклад
 IRT, MMLE/EM, two-parametric logistic model


Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика

Social sciences, economic sciences and law
Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4763
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/