Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция чрез прилагане на теоремите на Лопитал


Колев, Николай (2009) Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция чрез прилагане на теоремите на Лопитал Научна конференция с международно участие-25 години Педагогически факултет,6-7 ноември,2009


 сложност на задача
  Доклад
 граница


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4736
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/