Няколко подхода за въвеждане на понятието дължина на окръжност


Колев, Николай (2010) Няколко подхода за въвеждане на понятието дължина на окръжност Доклади на юбилейната международна конференция ,Бачиново,10-12 септември,2010


 дължина на дъга
  Доклад
 дължина на окръжност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4735
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/