Към обосноваване на понятието лице на равнинна фигура в училищния курс по математика


Колев, Николай (2010) Към обосноваване на понятието лице на равнинна фигура в училищния курс по математика Доклади на юбилейната международна конференция Бачиново,10-12 септември,2010


 лице на фигура
  Доклад
 лице


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4734
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/