Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три–параметричния логистичен модел


Христов, Любомир (2003) Компютърна реализация на MMLE/EM алгортъма за три–параметричния логистичен модел Научно–приложна конференция с международно участие КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, В.Търново, 10. 2003


 Едновременната оценка на структурните параметри и способностите при IRT моделите обикновено е свързано със сериозни трудности като например липса на сходимост или получаване на нереалистични стойности. Изхождайки от опита, в такава ситуация могат да се потърсят различни евристични подобрения. Тук ние описваме метода на маргиналното максимално правдоподобие (MMLE/ЕМ) за три-параметричния модел, при който метод изчислителният процес е свързан с по-малко рискови пресмятания и в последно време е пре
  Статия
 IRT, MMLE/EM, two-parametric logistic model


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  4718
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/