За трудностите на математическите задачи


Колев, Николай (2006) За трудностите на математическите задачи Научно-приложна конференция по математика, инфор¬ма¬ти¬ка и компютърни науки 20 години Математика и информатика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 12-13 май 2006.


 трудност на задача
  Доклад
 задача


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4714
 Николай Колев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/