Холистичен подход към оценяването: приоритети в технологичното обучение. Сб. от научна конференция "Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование", Велико Търново, 2009 г. Ред. П. Костова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 52-60. ISBN 978-954-524-734-7. COBISS.BG-ID 1234438116


Симеонова, Катя (2010) Холистичен подход към оценяването: приоритети в технологичното обучение. Сб. от научна конференция "Оценяването като фактор за повишаване качеството на средното образование", Велико Търново, 2009 г. Ред. П. Костова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 52-60. ISBN 978-954-524-734-7. COBISS.BG-ID 1234438116 Велико Търново


 Представя се уникален опит да се обвържат познавателните постижения по всички учебни предмети с когнитивните нива на развитие на личността (таксономия на Б. Блум). Извежда се комплексната роля на технологичното обучение като синергично и се представят примери чрез него.
  Доклад
 холизъм, оценяване, приоритети, технологично обучение
 Издадено
  4706
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/