Мултисензорност в образователния процес с оглед на технологичното обучение. Сб. от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Ред. П. Костова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 402-407. ISBN 978-954-524-628-9. COBISS.BG-ID 1228373988


Симеонова, Катя (2008) Мултисензорност в образователния процес с оглед на технологичното обучение. Сб. от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", Велико Търново, 11 май 2006 г. Ред. П. Костова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, с. 402-407. ISBN 978-954-524-628-9. COBISS.BG-ID 1228373988 Велико Търново


 Разкриват се предимствата на технологичното обучение по отношение на развитие на мултисензорността и постигане на синергичен ефект в процеса на технологично обучение в 1.-4. клас.
  Доклад
 мултисензорност, образователен процес, технологично обучение
 Издадено
  4705
 Катя Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/