Петров, Людмил. Относно спортологичния анализ на баскетбола в училище. Списание "Спорт и наука", София, 2007, изв.бр. 1, ISSN 1310-3393, с. 279-282, COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2007) Петров, Людмил. Относно спортологичния анализ на баскетбола в училище. Списание "Спорт и наука", София, 2007, изв.бр. 1, ISSN 1310-3393, с. 279-282, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и наука", София, 2007, изв.бр. 1, ISSN 1310-3393, с. 279-282, COBISS.BG-ID 1121090276


 Спортологичният анализ показва контактните знания относно училищния баскетбола и спомага да бъдат изключени основни пропуски в подготовката на баскетболистите. Предложеният от нас спортологичен модел на баскетбола би улеснил учителите по физическо възпитание и спорт и треньорите в преподаването на учебния материал по този спорт
  Статия
 баскетбол, спортологичен анализ


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4669
 Людмил Петров

1. Божков, Г. (2015) Модел за спортна подготовка на елитни баскетболистки, докторска дисертация, РУ "Ангел Кънчев", Русе, с. 146

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/