Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи


Легкоступ, Магдалена (2011) Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи Съвременното обучение по религия – актуални подходи и основни принципи // Сб. по случай 60. г. от рождението на проф. дпн Пламен Радев, Пловдив, 2011, с. 216–222. ISBN 978-954-423-667-0;


  Първостепенно значение за изграждането на ясна концепция за предмета религия има изясняването и обществения консенсус относно характера и целта на училищното религиозно образование. Затова в статията се прави разграничение между понятията вероучение и обучение по религия. Представят се основните подходи и принципи на съвременното европейско обучение по религия. Изтъкват се важните характеристики на съвременните учебни програми. Акцентира се на подготовката и обучението на учителите.
  Статия
 религиозно образование, вероучение, конфесионален подход, интерконфесионален и интеррелигиозен подхо


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4651
 Магдалена Легкоступ

2. Стефанова, Ивелина Интерактивното взаимодействие на училищното обучение по религия и храмовата празнична среда. – В: сп. „Образование и технологии”, бр. 5, Бургас, 2014, с. 35. ISSN - 1314-1791. COBISS.BG-ID - 1270431972 Цитиране от с. 216.

1. Петрова М., Обогатяване на социалната компетентност на 5-6 годишните чрез религиозното възпитание, Сб. „Девети Светиниколаевски православни образователни четения“, Изд. „Димант“, Бургас, 2011г., с. 112-116 (с. 114), ISSN1313-9541. COBISS.BG-ID - 1234021604 Цитиране от с. 216–222.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/