Плуването – предпоставка за повишаване на физическата дееспособност и подобряване на физическото развитие. – В: Формиране на готовност за оцеляване. София: НСА "В. Левски", 2004, с. 30–36. ISBN 954-718-132-7; COBISS.BG-ID 1043143652


Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Плуването – предпоставка за повишаване на физическата дееспособност и подобряване на физическото развитие. – В: Формиране на готовност за оцеляване. София: НСА "В. Левски", 2004, с. 30–36. ISBN 954-718-132-7; COBISS.BG-ID 1043143652 НСА "В. Левски", София


 Повишава се равнището на физическата дееспособност на изследваните ученици, в резултат от обучението по плуване
  Доклад
 плуване, физическа дееспособност
 Издадено
  4635
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/