Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (в съавторство)


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Аудио-визуални и информационни технологии в обучението (в съавторство) Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2010, с. 228, ISBN 978-954-524-746-0 COBISS.BG-ID 1232647908


 В учебника се разглеждат основни проблеми, свързани с използването на аудиовизуалните и информационните технологии в учебния процес. Представени са всички видове технически средства за обучение: аудиални информационни технологии, технологии за статично изображение, технологии за динамично екранно изображение, компютърни информационни технологии, мултимедийни технологии, Интернет технологии. Анализират се предпоставките, възможностите и ограниченията за реализиране на модерни образователни технологии.
  Учебник / Учебно помагало
 аудио-визуални и информационни технологии в обучението, звукозапис, видеозапис, прожекционна техника
 Издадено
  4611
 Стоянка Георгиева-Лазарова

7. Цитирано в: студията (на страница 139) Teodora Valova DIDACTIC POTENTIAL OF THE ONLINE EDUCATIONAL PLATFORMS IN MASTERING THE BULGARIAN LANGUAGE AS A SECOND LANGUAGE BY MEDICAL STUDENTS(study). DIDACTIC POTENTIAL OF THE ONLINE EDUCATIONAL PLATFORMS IN MASTERING THE BULGARIAN LANGUAGE AS A SECOND LANGUAGE BY MEDICAL STUDENTS(study)TEODORA VALOVA137-150129 SocioBrainsISSN 2367-5721,JOURNAL HOMEPAGE:WWW.SOCIOBRAINS.COM, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FAC, ISSUE 65, JANUARY 2020, PP. 137-150 http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2065,%20January%202020/17_%20Teodora%20Valova.pdf?fbclid=IwAR3gmsQ_Hj-9pEJ1KIu367anVzsMuzHsKq0ynV2mxNEwfkwT5sq5EOWvNSk

6. ЦАНКОВ Н., ДАМЯНОВ И. и БОНЕВА-ДАМЯНОВА Е. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА. - Издателство „Авангард Прима” София, 2018, с. 268. ISBN 978-619-239-052-5

4. ЕЛЕНА КОЛЕВА КОВАЧЕВА Автореферат на дисертационен труд на тема "МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”, ДИКПО – ВАРНА, КАТЕДРА „НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО” http://shu.bg/sites/default/files/stefka/avtoreferat-E_Koleva.pdf стр. 9

5. Тодорова Р. OБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН. - Втора докторантска научна сесия, ВТУ, 2015, с. 73-78. ISBN 978-619-208-040-2

2. : Кръстева А. Интерактивни образователни технологии в началното училище. АСТАРТА, Пловдив, 2014, с. 343.ISBN 978-954-350-182-3, COBISS.BG-ID 1271104484 Цитат на стр. 112.

3. Тодорова Р. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРЕД WEB-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ. - Сб. докл. "Обрзователни политики 21-ви век", 2014. ISBN 978-619-90168-3-1

1. Дерменджиева С. и др. География и образование. Методика на обучението по география. І част, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 160. ISBN 978-954-524-744-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/