Подготовка на учителя за урок с използване на аудиовизуални технологии.


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Подготовка на учителя за урок с използване на аудиовизуални технологии. – В: Сб. Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет“, Велико Търново, 6-7 ноември 2009 г. Ред. Розалия Кузманова-Карталова. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 124-127. ISBN 978-954-400-422-4; COBISS.BG-ID 1236540644


 Ефективността на обучението зависи преди всичко от работата на учителя. Оптимално подсилване на правата връзка между преподавателя и аудиторията се постига с въвеждането на аудиовизуални технологии. В статията се разлгеждат етапите на подготовка на учителя за урок с използване на аудиовизуални технологии.
  Доклад
 аудиовизуални технологии и средства за обучение, етапи на подготовка, урок, дидактически функции, ди
 Издадено
  4610
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/