Изисквания към създаване на дидактически материали с компютър.


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2009) Изисквания към създаване на дидактически материали с компютър. – Педагогически алманах, 2009, том 17, бр. 1, с. 110-119. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220 Инд./Реф. в: ERIH PLUS


 В статията се разглеждат някои педагогически изисквания към по-често използваните софтуерни продукти за създаване и използване на диактически материали в съвременното обучение.
  Статия
 дидактически материали, софтуерни продукти, педагогически изисквания
 Издадено
  4609
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/