Аудиовизуалните и информационните технологии в образователния процес.


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2010) Аудиовизуалните и информационните технологии в образователния процес. – В: Доклади от Юбилейна научна конференция „България и българите в Европа”. Ред. Петко Петков. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 350-358. ISBN 978-954-400-301-2; COBISS.BG-ID 1232390884


 Традиционните методи и средства за обучение, използвани от учителите все повече влизат в противоречие с общото развитие на науката и техниката. Новите технически средства са с големи обучаващи ресурси, които принципно влияят на организацията на учебния процес, увеличавайки неговите възможности. Статията е посветена на търсене на място на съвременните аудиовизуални средства в образователния процес ─ проблем, колкото традиционен, толкова и актуален.
  Доклад
 Аудиовизуални и информационни технологии, средства за обучение, образователен процес, кибернетични о
 Издадено
  4608
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/