Модели за формално и неформално образование в някои български университети с хуманитарен профил.


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Модели за формално и неформално образование в някои български университети с хуманитарен профил. – Педагогика, 2007, № 12, с. 68- 87. ISSN 0861-3982; COBISS.BG-ID 1119662308


 Анализират се модели за формално и неформално образование в някои български университети с хуманитарен профил, за да се очертаят типични особености в състоянието и развитието на формалното и неформалното образование в тях, да се определят общи тенденции, да се използват добрите практики, започнали да се налагат през последните години и които се нуждаят от развитие.
  Статия
 формално образование, неформално образование, университетска среда
 Издадено
  4604
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/