Еволюция на материалните носители на информация и на отношението към знанието.


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2005) Еволюция на материалните носители на информация и на отношението към знанието. – Педагогически алманах, 2005, том 13, бр. 1, с. 145-156. ISSN 1310-358X; COBISS.BG-ID 1121205220


 Статията проследява еволюционното развитие на четирите идеали за носители на информация и тяхното влияние върху информационния модел на обучение.
  Статия
 информация, носители на информация, обучение
 Издадено
  4602
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/