Ancheva, D., L. Petrov. Paneurhythmy in an Intensive Programme: Elements and Competenies, Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 41-53. // Анчева, Д., Л. Петров "Паневритмията в интензивна програма за обучение: елементи и компетенции", сборник "Паневритмията: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2010, Велико Търново. ISBN 978-954-524-740-8, с. 41-53. COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2010) Ancheva, D., L. Petrov. Paneurhythmy in an Intensive Programme: Elements and Competenies, Paneurhythmy: Creativeand Social, Bulgarian Recreation, ISBN 978-954-524-740-8, p. 41-53. // Анчева, Д., Л. Петров "Паневритмията в интензивна програма за обучение: елементи и компетенции", сборник "Паневритмията: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2010, Велико Търново. ISBN 978-954-524-740-8, с. 41-53. COBISS.BG-ID 1121090276 University of Veliko Turnovo, сборник "Паневритмията: здраве, творчество и социалност. Българска рекреация", Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий", 2010, Велико Търново ISBN 978-954-524-740-8, с. 41-53. COBISS.BG-ID 1121090276


 Предлага се концепция за обучение в паневритмия чрез интензивна програма за студенти
  Статия
 паневритмия, интензивна програма за обучение на студенти


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4579
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/