Приложна физическа подготовка на младежи за професионална реализация.


Давидов, Димитър (2006) Приложна физическа подготовка на младежи за професионална реализация. Издателство „Бойка”, В. Търново, 2006. с. 76. ISBN-10:954-9689-34-4, ISBN-13:978-954-9689-34-1; COBISS.BG-ID 1243054052 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1644093794035040


 В настоящият труд е представена приложна физическа подготовка на кандидати за професионална военна служба. Разкрита е същността на този вид подготовка и нейното значение за професионалната подготовка и реализация на кандидатите за военна служба. Дадени са някои особености на физическото развитие и дееспособността на съвременните младежи. Направена е кратка характеристика на военно-бойната дейност и значението на физическата подготовка за изпълнението на професионалните военни дейности.
  Книга
 физическа подготовка, младежи, професионална реализация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  4536
 Димитър Давидов

1. 1. Янка Стоянова Георгиева. Физическата кондиция и моториката на студентите от инженерните специалности за професионалната им реализация. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” Шумен 2014.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/