Хуманистични стратегии в процеса на педагогическото общуване. В сб.: Съвременни образователни технологии в основното училище. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, В. Търново, 2008, с. 277-283, ISBN 978-954-524-628-9 COBISS.BG-ID 1228373988


Кръстева, Антония (2008) Хуманистични стратегии в процеса на педагогическото общуване. В сб.: Съвременни образователни технологии в основното училище. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, В. Търново, 2008, с. 277-283, ISBN 978-954-524-628-9 COBISS.BG-ID 1228373988 В: Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново, с. 277.


 доклад
  Доклад
 обучение
 Издадено
  4529
 Антония Кръстева

3. Георгиев, Г. Педагогическа етика. В. Търново, Faber, 2017, с.277, ISBN: 978-619-00-0684-8 COBISS.BG-ID 1284724452

1. Гаджева, Д. Дидактически модел за развиване на творческите способности у учениците от четвърти клас. Дисертационен труд. Успешно защитен.

2. МОН, Консорциум РААБЕ – Меркурий 97. Обучение за изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие. Информационен бюлетин Съвременна педагогическа литература.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/