Формиране на социални умения у учениците – задача на новото образование. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, № 1-2, с. 17-24. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1176246500


Кръстева, Антония (2004) Формиране на социални умения у учениците – задача на новото образование. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2004, № 1-2, с. 17-24. ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1176246500 Педагогически алманах. В. Търново, с. 17


 статия
  Статия
 социални умения
 Издадено
  4518
 Антония Кръстева

2. Кутева, В. Социална педагогика. Библиографски справочник. УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 17, ISBN/ 978-954-524-716-3

1. Проданов, Г. Към проблема за формиране на здравословен стил на живот у подрастващите (емпирично изследване). – Начално образование, 2004, № 5, с. 11-18, ISSN: 0204-4951

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/