Програмата “развиване на критическо мислене чрез четене и писане”– съвременна педагогическа необходимост. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, № 1-2, с. 16-36, ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1181120740


Кръстева, Антония (2007) Програмата “развиване на критическо мислене чрез четене и писане”– съвременна педагогическа необходимост. – Педагогически алманах, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, № 1-2, с. 16-36, ISSN 1310-358Х COBISS.BG-ID 1181120740 сп. Педагогически алманах, № 1-2, с. 16.


 В статията се описва значението на международната програма за развиване на критическо мислене чрез четене и писане.
  Статия
 критическо мислене, обучение
 Издадено
  4441
 Антония Кръстева

1. Нейкова, Д. Интерактивни методи в обучението по български език 5. - 7. клас. Дисертационен труд. Афтореферат. С., с. 40.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/