Преди сто и повече години. Изследвания и очерци по нова история на България.


Петков, Петко (2009) Преди сто и повече години. Изследвания и очерци по нова история на България. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново. 2009. 292 с.


 Втори сборник след "Историята като полифония" с изследванията на автора през последните години.
  Книга
 Нова история на България
 Издадено
  4436
 Петко Петков

1. Григорьев Д.В., К ВОПРОСУ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БОЛГАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ И ГОСУДАРСТВОМ (КОН. ХIX - НАЧ. ХX В.) Известия Уфимского научного центра РАН. 2015. № 2. С. 63-73.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/