Преди сто и повече години. Изследвания и очерци по нова история на България. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 2009. 292 с. ISBN - 978-954-524-721-7 COBISS.BG-ID - 1234338276


Петков, Петко (2009) Преди сто и повече години. Изследвания и очерци по нова история на България. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. 2009. 292 с. ISBN - 978-954-524-721-7 COBISS.BG-ID - 1234338276


 В монографията са разгледани различни, включително и няколко дискусионни проблема от новата българска история.
  Монография
 Нова история на България
 Издадено
  4436
 Петко Петков

2. Драгомир Йорданов, Границите на България 1870-1886 г. Историческо формиране и развитие. В. Търново : Фабер, 2018, 720 стр. ISBN - 978-619-00-0782-1 COBISS.BG-ID - 1287612900 с. 705

1. Григорьев Д.В., К ВОПРОСУ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БОЛГАРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ И ГОСУДАРСТВОМ (КОН. ХIX - НАЧ. ХX В.) Известия Уфимского научного центра РАН. 2015. № 2. С. 63-73.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/