Тестове по музика (от пети до осми клас на общообразователните училища). ред. Кирил Цанков, В. Търново: Знак`94, 2009, 6 с. ISBN 954-8709-99-6 COBISS.BG-ID 1251994340


Николова, Илияна (2009) Тестове по музика (от пети до осми клас на общообразователните училища). ред. Кирил Цанков, В. Търново: Знак`94, 2009, 6 с. ISBN 954-8709-99-6 COBISS.BG-ID 1251994340


 Тестовете служат за проверка и оценка на усвоените от учениците знания. Изготвянето им е съобразено с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и учебните програми. Отделните задачи включват максимален обем от необходимите за съответния клас знания. Разработени са в помощ на учителите по музика в съответните класове.
  Учебник / Учебно помагало
 знания, проверка
 Издадено
  4434
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/