Тестове по музика (от първи до четвърти клас на общообразователните училища). ред. Кирил Цанков, В. Търново: Знак`94, 2009, 16 с. ISBN 954-8709-98-9 COBISS.BG-ID 1252644324


Николова, Илияна (2009) Тестове по музика (от първи до четвърти клас на общообразователните училища). ред. Кирил Цанков, В. Търново: Знак`94, 2009, 16 с. ISBN 954-8709-98-9 COBISS.BG-ID 1252644324


 Тестовете служат за проверка и оценка на усвоените от учениците знания. Изготвянето им е съобразено с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и учебните програми. Отделните задачи вкючват максимален обем от необходимите за съответния клас знания. Разработени са в помощ на учителите по музика в съответните класове.
  Учебник / Учебно помагало
 знания, проверка
 Издадено
  4433
 Илияна Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/