Някои особености на френските предложни локативни изрази и тяхната преносна употреба


Стоянова, Невена (2009) Някои особености на френските предложни локативни изрази и тяхната преносна употреба Сборник от Научната конференция «Съвременно образование и чужд език», май 2008 г. Ред. Божидар Питев, Диана Питева. Велико Търново: Астарта, 2009, с. 35-43, ISBN 978-954-350-084-0, COBISS.BG-ID - 1233468900


 Разгледани са някои парасинонимни предложни локативни изрази и техните трансформации
  Доклад
 предложни изрази, парасинонимия, преносна употреба


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  4428
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/