Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев,


Легкоступ, Пламен (2010) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София


 Учебникът е предназначен за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на изобразителното изкуство, специалната педагогика, ресурсни учители, родители и всички онези, които се интересуват от възпитателните, терапевтичните и корекционните възможности на изкуството. Предложеният комплекс от художествено-дидактически игри и упражнения може да бъде използван както за проверка, така и за затвърждаване на знанията и уменията на децата. Той е обогатен със специални игри за развитие и коригиране на определени познавателни процеси.
  Учебник / Учебно помагало
 Изобразително изкуство, арт-терапия, социална педагогика, работа в екип


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4426
 Пламен Легкоступ

5. Бояджиева, Нели. Възпитание чрез изкуство и арт-терапия в университетската педагогика и образование в България. - Електронно списание за наука, култура и образование, 2014, 2, с. 20-20.

3. Захариева, Д. Ескизът в обучението по живопис (за художествените специалности в университета). – Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Благоевград, 2013.

4. Информационен бюлетин „Съвременна педагогическа литература“ по проекта „Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013. София, 2013, издание на МОН.

2. Dimcheva, M. Perception of the christian art works of art (age and emotional characterization). – В: Год. на Софийския университет „Св. Климент Охридски” [онлайн]. Т. 102, 2010, с. 91–103.

1. Димчева, Мая Веселинова. Образователни и възпитателни функции на православното иконописно творчество. Дисертация. София, 2009. 279 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/