Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев,


Легкоступ, Пламен (2010) Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти, второ допълнено издание, София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, 233 стр., ISBN 978-954-07-3057-8; COBISS.BG-ID 1232900580 рецензенти: проф. Иван Карагьозов, проф. Никола Хаджитанев, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София


 Учебникът е предназначен за студенти и преподаватели, учители и специалисти в областта на изобразителното изкуство, специалната педагогика, ресурсни учители, родители и всички онези, които се интересуват от възпитателните, терапевтичните и корекционните възможности на изкуството. Предложеният комплекс от художествено-дидактически игри и упражнения може да бъде използван както за проверка, така и за затвърждаване на знанията и уменията на децата. Той е обогатен със специални игри за развитие и коригиране на определени познавателни процеси.
  Учебник / Учебно помагало
 Изобразително изкуство, арт-терапия, социална педагогика, работа в екип


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  4426
 Пламен Легкоступ

6. Belcheva, Vesela. Die Bildende Kunst als "Brücke" zu der fremden Sprache oder 10 Gründe Kunstwerke im Unterricht Deutsch als Fremdsprache (DaF) einzusetzen. – In: Chirimbu, Sebastian et al. Procedia of Interdisciplinarity DSCEI 2014. Sandy, Utah, USA: Aardvark Global Publishing, 2015, pp. 60-65. ISBN 978-1-4276-9640-3. Цит. на с. 63

5. Бояджиева, Нели. Възпитание чрез изкуство и арт-терапия в университетската педагогика и образование в България. - Електронно списание за наука, култура и образование, 2014, 2, с. 20-20.

3. Захариева, Д. Ескизът в обучението по живопис (за художествените специалности в университета). – Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Благоевград, 2013.

4. Информационен бюлетин „Съвременна педагогическа литература“ по проекта „Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013. София, 2013, издание на МОН.

2. Dimcheva, M. Perception of the christian art works of art (age and emotional characterization). – В: Год. на Софийския университет „Св. Климент Охридски” [онлайн]. Т. 102, 2010, с. 91–103.

1. Димчева, Мая Веселинова. Образователни и възпитателни функции на православното иконописно творчество. Дисертация. София, 2009. 279 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/