Интерактивността по посока развитие на критическо мислене у учениците от началното училище. – Начално училище, 2009, № 1, с. 64-81, ISSN 1310 0570 COBISS.BG-ID 1182423012


Кръстева, Антония (2009) Интерактивността по посока развитие на критическо мислене у учениците от началното училище. – Начално училище, 2009, № 1, с. 64-81, ISSN 1310 0570 COBISS.BG-ID 1182423012 сп. Начално училище, № 1, с. 64.


 Извежда се значението на интерактивното обучение за развиване на критическо мислене у учениците от начален училищенн период.
  Статия
 интелактивно обучение, критическо мислене, ученици
 Издадено
  4421
 Антония Кръстева

4. Дончева, Ю. Учебно ръководство за семинарни упражнения по Методика на обучението по Човекът и обществото. Трето преработено и допълнено издание с тестове за самоподготовка, саморазвитие и самооценка. Русенски университет, Русе, 2017, с. 28, ISBN 978-619-7058-53-6 COBISS.BG-ID 1276974052

3. Дончева, Ю. Методика на обучението по Човекът и обществото. Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2014, с. 87, ISBN: 987-954-712-606-0 (в литература)

1. Гаджева, Д. Дидактически модел за развиване на творческите способности у учениците от четвърти клас. Дисертационен труд. Успешно защитен.

2. Дончева, Ю. Приложение на интерактивните технологии в урока по „човекът и обществото”. В сб.: Годишна университетска научна конференция. Национален военен университет „В. Левски”, Т. 1., с. 91.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/