Модални и тонални пластове в симфоничното творчество на Петко Стайнов


Булева-Петрова, Марияна (2009) Модални и тонални пластове в симфоничното творчество на Петко Стайнов - В: Петко Стайнов в паметта на времето. София: Фондация "Петко Груев Стайнов", 2009, с. 291-308. ISBN 954-92466-1-2


 Статията представя интересна особеност в музикалното мислене на Петко Стайнов: съжителството на модален и тонален тип организация на музиката в различните пластове на музикалната фактура.
  Статия
 модалност, тоналност


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  4380
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/