Структурни елементи на съвременен модел за непрекъснато образование в България


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2007) Структурни елементи на съвременен модел за непрекъснато образование в България Образованието в глобализиращия се свят : Юбилейна научна конференция 20 години Педагогически факултет, Велико Търново, 15-17 октомври 2004 : Сборник доклади : Ч. 1 - / Ред. кол. Пламен Легкоступ - науч. ред. и др ISBN 978-954-524-608-1, COBISS.BG-ID 1228218596


 С настоящата статия се направи опит за определяне на структурните елементи на съвременен модел за непрекъснато образование в България като особено внимание се отделя на присъствието на компютърно базираните образователни технологии. Образование в информационното общество означава образование за всички, изравняване на ролята и значението на формалното и неформалното образование, непрекъснатото образование, максимално доближенo до учещия се, до неговите потребности, свобода на избор, възможности за творчески изяви, дистанционно образование, построено на базата на новите възможности, които разкриват информационните и комуникационните технологии.
  Доклад
 непрекъснато образование, формално и неформално обряазование, информационни технологии
 Издадено
  435
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/