• Н. Радев. Социални умения, Фабер, Велико Търново, 2005, 300 с.( в съавторство);


Радев, Начко (2005) • Н. Радев. Социални умения, Фабер, Велико Търново, 2005, 300 с.( в съавторство); Велико Търново


 Книгата е посветена на еволюцията на професията социален работник, на нейното формиране и развитие у нас през последните 10-15 години. Социалният работник е интердисциплинарна професия, обединяваща основни знания и умения от други професии, насочени към развитие на човека. Съдържанието на професията социален работник е богато и включва в себе си три основни елемента: знания; умения; лични качества. Целта е да се анализират основни социални умения, които той трябва да формира, за да може да прак
  Монография
 професия, професия социален работник,социални умения, видове социални умения
 
  4345
 Начко Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/