• Н. Радев. Програмно бюджетиране в социалната сфера. УИ, Велико Търново, 2009, 232 с.;


Радев, Начко (2009) • Н. Радев. Програмно бюджетиране в социалната сфера. УИ, Велико Търново, 2009, 232 с.; Велико Търново


 Разглежда се стратегическото планиране като процес на разработване на планове за постигане на общи и конкретни цели, които се обобщават във визия и ценности. При него се: формулират дългосрочни програмни и управленски цели на конкретни политики; определят се ресурси, които да бъдат разпределени; планови показатели, чрез които се измерва напредък по постигане на общи и конкретни цели за определен период от време; възможност за обединяване вижданията и усилията на правителството, гражданското обще
  Монография
 програмно бюджетиране, публични политики, социална политика, социална сфера
 
  4342
 Начко Радев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/