АНДРАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В ИНФОРМАЦИОННОТО. ОБЩЕСТВО


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2004) АНДРАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В ИНФОРМАЦИОННОТО. ОБЩЕСТВО – В: Сборник трудове „България и Европа – традиции и съвременност“. Ред. Иван Харалампиев и др. Велико Търново: Фабер, 2004, с. 234-245. ISBN 954-775-331-2; COBISS.BG-ID 1042478308


 Създаване и изследване на андрагогически технологичен модел за непрекъснато образование в информационното общество на база на теорията за "учене чрез дейност".
  Статия
 непрекъснато обучение, андрагогия, информационни технологии
 
  434
 Стоянка Георгиева-Лазарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/